Työajanhallintaohjelmisto – keino säästää työvoimakustannuksissa

Ylityötunnit ja lisähenkilöstön käyttö lisäävät aina työvoimakustannusten määrää. Työajanhallinta-ohjelmiston avulla pystytään varmistamaan se, että työaika suunnitellaan ja toteutetaan työntekijöille mielekkäästi, mutta kuitenkin ilman turhia kustannuksia työnantajalle.

Tavoitteena saada työn kustannukset ja tuotot tasapainoon

Tehokkaasti käytetty työaika pohjautuu aina perusteltuun tietoon siitä, milloin henkilökuntaa oikeasti tarvitaan paikalle enemmän ja milloin pärjätään vähemmällä. Ylityötuntien teettäminen tai lisähenkilöstön palkkaaminen nostavat aina henkilöstökustannuksia – usein vieläpä täysin tarpeettomasti. Esimerkiksi ylityökustannukset, jotka ovat yleensä suurin työvoimakustannuksia kasvattava tekijä, on mahdollista saada hallintaan – jopa poistaa -tehokkaan suunnittelutyön avulla.

Työvuorosuunnittelun tavoitteena on kohdentaa käytössäolevat henkilöstöresurssit oikein. Tehokas työajanhallinta ilman siihen suunniteltua erikoisohjelmaa on kuitenkin usein mahdotonta. Ohjelmiston käytön tarve korostuu etenkin niillä aloilla, joilla tehdään pääsääntöisesti vuorotyötä tai joilla henkilöstön vaihtuvuus on suuri.

Työajanhallintaohjelmistosta on useita hyötyjä

Työajanhallintaohjelmisto mahdollistaa johdonmukaisen, oikeudenmukaisen jatyöntekijöiden erityispiirteet huomioivan johtamistavan, joka johtaa yrityksen kannalta tehokkaaseen toimintaan. Sen avulla on muun muassa mahdollista tehostaa palkanlaskentaa, vähentää ylitöitä tai lisätä myyntiä oikealla miehityksellä.

Työvuorojen suunnittelu ja palkanlaskentaan tarvittavien tietojen käsittely lohkaisee yleensä suuren osan esimiesten tai vuoropäälliköiden työaikaa. Kun näitä työtehtäviä saadaan tehostettua työajanhallintaohjelmiston avulla, jää heillä enemmän aikaa myös tärkeälle esimiestyölle.

Lue lisää tehokkaan työajanhallinnan tuomista kustannussäästöistä

Lataa maksuton pikaoppaamme, jossa kerrotaan, miten työajanhallintaohjelmisto voi auttaa työvoimakustannusten hallinnassa.

 


Hyviä lukuhetkiä!