Työajan optimoinnin hyödyt työnantajalle

Kustannusten nousu, työvoimapula ja työntekijöiden vaihtuvuus asettavat haasteita työajanhallinnalle. Edellä mainittujen lisäksi työaikasuunnittelussa pitäisi pystyä ottamaan huomioon myös organisaatio- ja yksilötason tarpeet ja mieltymykset. Optimointi on tehokas keino vastata näihin työajanhallinnan suunnittelussa esiintyviin haasteisiin.

Minimoidaan kustannukset ja varmistetaan viihtyvyys

Työajan tehottomasta suunnittelusta voi aiheutua mittavia kustannuksia työnantajalle. Tämän lisäksi se voi vähentää työntekijöiden työssä jaksamista, jos esimerkiksi resurssit ovat toistuvasti yli- tai alimitoitetut. Työajanhallinnan suunnittelussa optimointi mahdollistaa työnantajille muun muassa seuraavanlaisia hyötyjä:

 • Kustannusten minimoiminen
 • Optimaalisen työvoimatarpeen määrittäminen
 • Palvelutason paraneminen
 • Työtehtävien tasapuolisuuden varmistaminen
 • Ylitöiden minimointi
 • Työntekijöiden viihtyvyys
 • Työvuorolistat pystytään määrittämään huomattavasti nykyistä pidemmäksi ajaksi

Työaikojen optimoinnilla on useita eri sovelluskohteita

Optimointiohjelmien avulla työaikasuunnittelussa voidaan ottaa huomioon sellaisiakin asioita, joita voi olla hankalaa huomioida perinteisten työajan suunnittelun keinoin.  Optimointia voidaan hyödyntää esimerkiksi niin työ- kuin loma-aikojen suunnitteluun, työtehtävien kohdentamiseen, tehtävien aikatauluttamiseen ja työjärjestysten suunnitteluun sekä esimerkiksi koneiden, laitteiden tai tilojen aikataulutukseen. Tämän lisäksi optimoinnissa pystytään huomioimaan myös erilaiset TES-säännökset (minimi- ja maksimityöajat, juhlapyhät, vapaiden määrät, tauot ym.) mahdolliset työkohtaiset rajoitukset sekä työntekijöiden saatavuus/poissaolot.

Käytännön esimerkkejä optimoinnin saavutuksista

 • Optimaalinen työvoiman määrä sairaalassa
  • 53 % vähennys potilaiden jonotusajassa
  • 28 % lisäys hoidettujen potilaiden määrässä
 • Koulujen lukujärjestysten ja tilankäytön optimointi
  • 30 % säästö kustannuksissa
 • Puhelinpalvelukeskus (Vodafone)
  • 30 % palvelutason parannus
  • 90 % vähennys ylitöissä
  • 7.1 % vähennys työvoimatarpeessa

Oletko kiinnostunut optimoinnista työaikojen suunnittelussa?