Autonominen työvuorosuunnittelu

Tiedätkö, mitä autonominen työvuorosuunnittelu tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan käytännössä? Sopiiko autonominen työvuorosuunnittelu kaikille aloille, joilla työtä tehdään vuoroperusteisesti?

Yhteisöllistä suunnittelutyötä

Lyhyesti sanottuna autonominen työvuorosuunnittelu tarkoittaa sitä, että työntekijät itse valitsevat omat työvuoronsa niiden vuorojen joukosta, jotka työnantaja on etukäteen määrittänyt kulloisenkin henkilöstö- ja/tai osaamistarpeen pohjalta. Varsinainen työvuorojen suunnittelu ja valinta tapahtuu siis työntekijöiden toimesta.

Autonomisessa työvuorosuunnittelussa esimiehen tehtävä on määrittää tarvittavat työtehtävät ja henkilöstömäärät sekä lopuksi hyväksyä työntekijöiden valitsemat vuorot. Esimiehen vastuulla on myös tarkistaa riittävien lepoaikojen ja muiden hyvään työvuorosuunnitelmaan kuuluvien reunaehtojen toteutuminen.

Tavoitteena edistää työhyvinvointia

Eräs eniten työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä on työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihinsa. Tämä korostuu etenkin niillä aloilla, joissa myös viikonloput ovat normaalia työaikaa. Kun työntekijä saa valita itselleen ja omiin vapaa-aikatoiveisiinsa parhaiten sopivimmat työvuorot, on myös oman työmotivaation ylläpitäminen helpompaa.

Helpottaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista

Karrikoidusti sanottuna työaika-autonomialla tavoitellaan sitä, että työntekijäin ei tarvitse suunnitella omaa vapaa-aikaansa töiden ehdoilla, vaan ennemminkin päinvastoin. Autonomisen työvuorosuunnittelun avulla työntekijän on mahdollista valita itselleen sellaisia työvuoroja, jotka palvelevat hänen kulloistakin elämäntilannettaan sekä vapaa-aikatoiveitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Autonominen työvuorosuunnittelu mahdollistaa myös sen, että työntekijät voivat helpommin vaihtaa vuoroja keskenään sinä aikana, kun työvuorolista on vielä yhteisesti työstettävänä.

Kenelle työaika-autonomia soveltuu?

Työaika-autonomia soveltuu erityisen hyvin sellaisille aloille, joissa ei ole niinkään tärkeää kuka työtehtävän hoitaa vaan se, että tehtävä tulee suoritetuksi asianmukaisella tavalla. Autonominen työvuorosuunnittelu on kuitenkin mahdollista kaikille yrityksille, jotka haluavat olla joustavia työntekijöidensä työajansuunnittelussa.

Autonomisen työvuorosuunnittelun toteuttaminen vaatii työaika-autonomiaa tukevan työajanhallintaohjelmiston. Ehdottoman tärkeää on myös se, että työyhteisössä luodaan yhteisesti sovitut pelisäännöt työvuorojen suunnittelulle.

Kiinnostuitko autonomisesta työvuorosuunnittelusta?

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme sinulle tarkemmin, miten työaika-autonomiaa toteutetaan käytännössä.